1. Voorwoord

Voor u ligt het TANS 2020 beleidsplan Van waarde toevoegen naar waarde creëren”.

Het strategisch beleidsplan biedt een uiteenzetting van waar we als TANS (The Ambitious Networking Society) in geloven en waar we in 2020 willen staan. Dit doen we vanuit de filosofie van verbinding’ en ‘inspiratie’.

TANS wil aan de basis staan van het leggen van verbindingen. Door het leggen en faciliteren van verbindingen kunnen betekenisvolle, onverwachte en mooie situaties ontstaan: een opportunity, een baan of bijvoorbeeld een mooie vriendschap.

Inspiratie betekent voor TANS het opdoen en bieden van vernieuwende ideeën en voorbeelden. Een mooi voorbeeld van inspiratie zijn de TANS Awards. Tijdens dit event inspireren wij TANS’ers en bieden wij onze talenten een podium. Dit is op en top TANS.

TANS bestaat al bijna 20 jaar als gevolg van duurzame relaties met onze partners, sponsoren en de tomeloze inzet en energie van vrijwilligers. TANS is voornemens dit netwerk strategischer in te zetten, ten einde organisatie-overschrijdend synergiën te creëren c.q. “van waarde toevoegen naar waarde creëren”. Immers, een Arabisch gezegde luidt: “met één hand kan je niet klappen”. Dit gezegde beschrijft treffend hoe TANS de samenwerking met andere partijen ziet.

Met trots presenteren wij u het TANS 2020 beleidsplan. Veel leesplezier! Het TANS Bestuur

2. Roots & Trends

TANS heeft bij het bepalen van haar koers richting 2020 allereerst gekeken naar waar zij vandaan komt. Vervolgens is er gekeken naar zowel interne als externe ontwikkelingen die TANS vandaag de dag op haar ziet afkomen.

Het definiëren van het bestaansrecht als organisatie begint bij het onderkennen van de roots. Hierbij is gekeken naar wat destijds (1997) de drijfveren waren om TANS op te richten. Een vertegenwoordiging van de oprichters van TANS is hiervoor geconsulteerd. De continuïteit van TANS is echter getoetst aan de huidige tijdsgeest en de trends die we op ons zien afkomen. Zowel de interne organisatie als externe stakeholders hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Vanuit dit perspectief heeft TANS haar missie, visie en strategie richting 2020 bepaald.

2.1 Roots

TANS is in 1997 opgericht door een groep jonge, hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders. De drijfveer achter het ontstaan van TANS was de negatieve beeldvorming ten aanzien van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. TANS herkende zich niet in de algemene opinie. Het acroniem van TANS (The Ambitious Networking Society) stond destijds voor “Towards A New Start”.

De boodschap was destijds dat de gemeenschap bruist van energie en talent. Door TANS werd de culturele achtergrond gezien als kracht. Het etaleren hiervan werd op allerlei manieren geïnitieerd. Het organiseren van inspirerende bijeenkomsten met innovatieve thema’s stond hierbij centraal.

Er werd destijds onvoldoende voorzien in de behoefte van Marokkaanse Nederlanders om zich te organiseren in een netwerk. TANS bood zowel studenten als Young Professionals de mogelijkheid om een netwerk te vormen. De (netwerk)bijeenkomsten fungeerde als platform tussen (jonge) hoog opgeleide Marokkaanse Nederlanders en het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en culturele instellingen.

Middels het netwerk etaleerde TANS het aanwezig talent binnen de gemeenschap. Het etaleren van dit talent diende een hoger doel; een positieve en waardevolle bijdrage leveren aan de beeldvorming van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.

2.2 Trends

Voor de toekomst signaleert het bestuur een aantal trends en ontwikkelingen. Deze trends en ontwikkelingen weerspiegelen de behoeftes van onze TANS’ers, vandaag en morgen.

TANS merkt dat zij steeds vaker een (cultureel) gemêleerd gezelschap aan zich weet te binden met haar activiteiten. Het hebben van een (divers) netwerk wordt dan ook steeds belangrijker gevonden door de achterban.

De samenstelling van onze achterban wordt steeds diverser in termen van studie- en werkgebieden. Waar in het verleden door de achterban eerder werd gekozen voor de economische sector en de advocatuur, wordt er momenteel in toenemende mate gekozen voor onconventionele studies waarbij creativiteit en innovatie centraal staan. Immers, diversiteit is niet alleen cultureel/etniciteit

gerelateerd, maar zeker ook van toepassing in termen van denken en handelen.

Tenslotte merken we dat de achterban van TANS steeds actiever is op de wereld(arbeids)markt. Steeds meer TANS'ers hebben een internationale scope aangenomen als het gaat om ondernemen, werken en leven.

3. Missie & Visie

TANS is een landelijke netwerkorganisatie, die meerwaarde creëert door verbinding te leggen tussen studenten, (young) professionals en ondernemers. Hetgeen wat verbindt zijn de gedeelde Marokkaans-Nederlandse roots en/of de affiniteit hiermee.

TANS’ ers zijn in verschillende disciplines vertegenwoordigd: kunst & cultuur, bedrijfsleven, onderwijs, media, politiek enzovoorts. Het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en culturele instellingen zien steeds meer in dat multicultureel talent essentieel is voor de dynamiek en de (concurrentie) positie van een duurzame organisatie.

TANS is trots op het aanwezige talent. Daarom willen wij dit talent nog méér activeren en een podium bieden. Wij bieden hen de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen, altijd en overal. Sleutelwoorden hierbij zijn verbinding en inspiratie.

3.1 Missie

TANS is een landelijk netwerkorganisatie met als doel hoogopgeleide Marokkaanse-Nederlanders te verbinden en te inspireren op zowel persoonlijk als zakelijk vlak, ten einde de huidige en toekomstige positie van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap te versterken.

3.2 Visie

TANS gelooft in de kracht en positiviteit van jonge, hoogopgeleide Marokkaanse-Nederlanders. Door te verbinden en te inspireren bieden we hen een podium waarbij aanwezig talent optimaal benut kan worden.

3.3 Kernwaarden

De TANS organisatie leunt op de volgende kernwaarden:

Talentvol: elke TANS’ er heeft een talent.

Ambitieus: elke TANS’er is ambitieus en ijverig om het beste uit zichzelf te halen. Dit met als doel zijn/haar talent optimaal te benutten.

Nieuwsgierig: elke TANS’er is nieuwsgierig en heeft oprechte interesse in de ander.

Samenwerkend: elke TANS’er gelooft in samenwerking. Door samen te werken kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren.

4. Strategie

4.1 Doelgroep

Het TANS netwerk bestaat voornamelijk uit de volgende 5 subdoelgroepen:

 • Studenten
  TANS richt zich primair op HBO als WO studenten, ongeacht de studierichting. Echter, in het kader van maatschappelijke betrokkenheid richt TANS zich ook MBO studenten middels specifieke events en/of projecten.
 • (Young)Professionals
  TANS richt zich op (Young) Professionals in alle werkvelden.

 • Ondernemers
  TANS heeft in haar netwerk ook ondernemers vanuit verschillende branches.

   
 • TANS Alumni
  TANS Alumni zijn oud-TANS’ers die door hun kennis en/of opgebouwde expertise en netwerk op verschillende vlakken van grote waarde kunnen zijn.

   
 • Partners & Sponsoren
  Partners en sponsoren ondersteunen TANS door kennis, expertise en/of financiële ondersteuning beschikbaar te stellen. Dit ten einde de continuïteit van TANS te waarborgen en de idealen van TANS te realiseren.

4.2. Strategie

TANS streeft naar een kanteling van ‘waarde toevoegen’ naar ‘waarde creëren’. Waarde creëren doe je samen! Het hele TANS netwerk is daarom waardevol en kan een rol spelen in termen van samenwerkingsverbanden. TANS gelooft dat het versterken van de positie van de Marokkaans- Nederlandse (hoogopgeleide) gemeenschap wordt geholpen door samenwerkingen aan te gaan die cultuur, religie en organisaties overschrijdend zijn. Echter, dit zonder de missie/visie van TANS uit het oog te verliezen. TANS operationaliseert deze vorm van co-creatie in haar strategie langs de waarden verbindingen inspiratie. Het zijn deze waarden waarmee TANS zich onderscheid en waarin TANS uitblinkt.

4.2.1 Verbinding

1. Het versterken van het netwerk

TANS heeft zowel een groot netwerk onder studenten als (young) professionals. Om het netwerk te versterken is het allereerst van belang om het netwerk (inclusief samenwerkingspartners) in kaart te brengen en deze actiever met elkaar te verbinden.

Daarnaast zijn in de loop der jaren verschillende samenwerkingen met relevante partijen aangegaan. Dit heeft gezorgd voor een solide basis voor het huidige TANS-bestuur en toekomstige TANS- besturen. Door samenwerkingsverbanden te initiëren met (partner) organisaties beoogt TANS synergiën te creëren en het netwerk te versterken.

2. De zichtbaarheid van het netwerk vergroten

TANS wil haar zichtbaarheid vergroten. Dit geldt voor haar (potentiële) leden, samenwerkingspartners en sponsoren. TANS wil haar zichtbaarheid vergroten door effectiever om te gaan met haar verschillende (communicatie)kanalen. Hierbij staat het intensiveren van interactie met de achterban centraal. Een open netwerk is hiervoor een vereiste. Een meer betrokken en actiever netwerk stelt TANS in staat haar netwerk nog beter en daarmee effectiever in te zetten.

3. Het netwerk effectiever inzetten

Het netwerk is een krachtig middel. TANS is er daarom van overtuigd dat het embeddenvan het netwerk gedachtegoed binnen de organisatie, achterban en activiteiten van TANS cruciaal is. Het samenkomen binnen TANS stimuleert het denken in het creëren van een ‘eigen netwerk’.

Tevens zal het netwerk dusdanig worden ingezet om maatschappelijke relevantie te verwerven. TANS wil als gesprekspartner fungeren, ten aanzien van TANS relevante thema's, voor zowel de

overheid als het bedrijfsleven. Het netwerk van TANS kan hiervoor ingezet worden.

4.2.2. Inspiratie

1. Het bieden van een podium voor inspirerend talent

TANS’ ers bruisen van talent. TANS wil dit talent zichtbaar maken en het talent een podium bieden. TANS streeft ernaar verborgen en zichtbaar talent te erkennen, een podium te bieden en te onderscheiden. Dit ten einde de positie van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap op landelijk niveau te versterken. De TANS Awards zijn hier een goed voorbeeld van.

2. ‘Positieve energie’ en ‘eigen kracht’ als sleutel tot inspiratie

TANS wil inspireren door op een positieve en krachtige manier te anticiperen op de actualiteit. TANS vindt anders denken en anders zijn juist een kracht. Door anders te denken, kan veel meer bereikt worden dan het conventionele. Dit kunnen we doen door onconventionele en succesvolle verhalen te belichten.

3. Inspireren o.b.v. maatschappelijke verantwoordelijkheid

TANS neemt haar verantwoordelijkheid door (maatschappelijke) projecten te initiëren en met rolmodellen te werken, ten einde de ‘Community’ te inspireren en te motiveren.

Door o.a. trainingen en cursussen aan te bieden, waarbij persoonlijke ontwikkeling en leiderschap centraal staat (c.q. TANS Academy), stellen we hoogopgeleide studenten en (young) professionals in staat het aanwezige talent optimaal te ontwikkelen. Vervolgens worden er projecten bedacht om het aanwezige talent in te zetten ten behoeve van de gehele gemeenschap

5. Activiteiten 

TANS Netwerkbijeenkomsten
Bijeenkomsten op zakelijk en sociaal snijvlak, waarbij het verrijken van je netwerk centraal staat.

2. TANS Inhousedays
Inhousedagen bij toonaangevende bedrijven die gezien kunnen worden als ‘frontrunners’ op het gebied van diversiteit .

3. TANS Talent Tour
Sessies waarbij de TANS achterban in aanraking komt met talentvolle en inspirerende Marokkaanse Nederlanders middels interview en Q&A.

4. TANS Congres
Event waarbij de TANS achterban kan deelnemen aan thema gerelateerde debatten en workshops waarbij persoonlijke ontwikkeling en inspiratie centraal staan.

5. TANS Awards
Het onderscheiden van succesvolle Marokkaanse-Nederlanders in de Kunst & Cultuur, Leiderschap en Ondernemerschap.

6. TANS Academy
Een academie voor ‘Vrienden van TANS’, waarbij leiderschapstrainingen (o,a, vanuit De Baak), Mentortrajecten (o,a, in samenwerking met de Rotary Club) en persoonlijke ontwikkeling (o.a. middels het inzetten van het TANS Alumni Netwerk) centraal staan.

7. TANS Community
Het inzetten van het TANS netwerk (waaronder ‘Vrienden van TANS’) voor maatschappelijke doeleinden, ten einde de gehele gemeenschap te inspireren en te motiveren.