Algemene voorwaarden Vrienden van Tans

Hoofdstuk 1 definities

Artikel 1

 • Vriend: deelnemer aan het Vrienden van Tans concept
 • Vriendjaar: de periode tussen het moment van aanmelding en een jaar na dato.

 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

Ten behoeve van de bijdrage van de Vrienden van Tans wordt iedere vriend ingedeeld in de volgende twee categorieën:

 • Young Professionals 
 • Studenten

Artikel 3

 • Een Vriend kan zich gedurende het gehele kalenderjaar inschrijven, dit geschiedt  op basis van de vermelde indeling.
 • De bijdrage is 
  • Studenten: 9,95€ per jaar
  • Young Professionals: 14,95€ per jaar
 • De indeling vindt plaats op basis van de laatst door de Vriend zelf gedane opgave.
 • Een wijziging van de indeling  vindt per jaar plaats, deze wijziging dient elektronisch te worden doorgegeven. 

Artikel 4

 • De bijdrage is niet gebonden aan een kalenderjaar, maar aan de datum van inschrijving.

 • Opzeggen dient uiterlijk 6 weken voor het begin van een Vriendjaar.

 • Opzeggen gedurende het Vriendjaar leidt niet tot restitutie van het bedrag.

 • Opzeggen voor het Vrienden van Tans concept kan elektronisch middels info@tans.nl

Artikel 5

 1. Voor Stichting Tans is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de Stichting zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Stichting Tans gebruikt de gegevens om je te informeren over speciale Vrienden Van Tans acties.
 3. Als je geen prijs stelt op deze informatie kun je een mail sturen onder de vermelding van ‘geen informatie’ naar: info@tans.nl

Hoofdstuk 3 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 6

 1. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2014.
 2. Deze voorwaarde wordt aangehaald als: Algemene voorwaarden Vrienden van Tans